Последен ден на срещи с неактивни младежи

Днес, 23/06/2016 г., бяха проведени част от предвидените по Дейност 1 от проекта неформални срещи.

Срещите се провеждат във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“, в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на срещи и кампании – по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране, относно идентифициране на групите от неактивни лица и техните потребности, под-дейност „Провеждане на 10 организирани неформални срещи“.

Проведените днес срещи се състояха в селата Чайка, Карамфил и Конче.

 

Среща в село Конче

Среща в село Конче

Среща в село Карамфил

Среща в село Карамфил

Среща в село Чайка

Среща в село Чайка