Информация за проекта

„Дейности по идентифициране и насочване на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст“ във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03.2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“.

Изпълнителят, Бизконсулт адвайзър ЕООД, ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Възложителя.
Целта на дейността е да се идентифицират (определят и влезе в контакт с) лица от целевата група от община Момчилград. Дейности по идентифициране и насочване на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст, ще се реализират, посредством провеждане на процедура за избор на Изпълнител по ЗОП с Публична покана на услуга с предмет „Дейности по идентифициране и насочване на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст. в община Момчилград „, при следните параметри:
1. Провеждане на срещи и кампании – по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране, относно идентифициране на групите от неактивни лица и техните потребности чрез :
1.1. Провеждане на 10 организирани неформални срещи с лица от целевата група в малките населени места в община Момчилград, с цел участващите лица да се асоциират към активно търсещите работа. Планираме минимум 30 неактивни лица от целевата група да се включат в тези срещи ;
1.2. Организиране и провеждане на информационна кампания „Активни” – целящи насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда. Кампанията ще бъде насочена по няколко различни канала – местен ТВ канал, интернет и информационни табели, и брошури. За целта ще се изработи 1 бр.ТВ клип с минимум 20 излъчвания, 1 бр.информационен интернет сайт, 1 бр.страница във Фейсбук, 1 бр.онлайн анкета попълнена от минимум 50 лица (включително по телефон), 1 бр.електронен информационен бюлетин с минимум 50 абонати;
2.Трудова борса – 2 дена, за минимум 40 участници, включваща: откриване на информационен щанд в сградата на общината и провеждане на организирана среща между работодатели и младежи от града за предоставяне на непосредствена възможност за диалог между лицата предоставящи и търсещи работа, включително и презентации на възможности за получаване на безвъзмездна помощ по различни мерки, финансирани от ЕС и Бюджета на РБългария, За целта ще се осигури зала с предверие, оборудвана с минимум 40 седящи места, маси за провеждане на разговори в предверие, обордуване-мултимедия с екран, преносим компютър, озвучаване , кетъринг за 40 участника за 2 дена, 2 банера, 10 плаката; комплект материали за участници – бадж,папка, химикал, листи, презентация.
3. Индивидуална работа с идентифицираните лица – осигурени от избранията за Изпълнител експерти ще проведат индивидуални срещи с минимум 30 представители на целевата група, с цел тяхното идентифициране, посредством:
3.1. Изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
3.2. Насочване към включване в обучение;
3.3. Осъществяване на връзка с кандидата , в качеството му на работодател и подпомагане наемането на работа;
3.4. Насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към АЗ.