Провеждане на неформални срещи с неактивни младежи до 29 годишна възраст

Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на  срещи и кампании – по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране, относно идентифициране на групите от неактивни  лица и техните потребности, под-дейност „Провеждане на 10 организирани неформални срещи“.

В рамките на тази под-дейност ще бъдат организирани и проведени 10 неформални срещи с лица от целевата група в малките населени места в община Момчилград. Прогнозите са минимум 30 неактивни лица да бъдат включени в тези срещи.

Целта е да се информират представителите на целевата група от малките население места в община Момчилград за възможностите по проекта. Да се проведат 10 неформални срещи, с минимум 30 лица от целевата група.

 

Графика и програмата на предстоящите срещи са както следва:

Село Девинци 20.06.2016г.

10.00 ч.

Село Птичар 20.06.2016г.

12.00 ч.

Село Багрянка 21.06.2016г.

10.00 ч.

Село Прогрес 21.06.2016г.

12.00 ч.

Село Груево 21.06.2016г.

15.00 ч.

Село Биволяне 22.06.2016г.

10.00 ч.

Село Звездел 22.06.2016г.

12.00 ч.

Село Чайка 23.06.2016г.

10.00 ч.

Село Карамфил 23.06.2016г.

12.00 ч.

Село Конче 23.06.2016г

15.00 ч.