За проекта

Проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“,  договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03.2016 г.

Проектът в насочен към идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст вкл., живеещи в община Момчилград, които не са активни участници в сферата на образование или обучение, и последващото им активиране за включването на пазара на труда.

Целевата група, обект на интервенцията са икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са активни участници в сферата на образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, живеещи в община Момчилград. Това предвиждаме да се постигне, посредством следните дейности: 1. Дейности по идентифициране и насочване на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст, посредством провеждане на:

1.1. информационни кампании и събития;

1.2. трудови борси;

1.3. индивидуална работа с идентифицираните лица:

  • – изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите; – насочване към включване в обучение;
  • – осъществяване на връзка с кандидата , в качеството му на работодател и подпомагане наемането на работа;
  • – насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към АЗ.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа, за 30 лица от целевата група.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия 622020 „Озеленител“ и дигитална компетентност за минимум 30 от целевата група – във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението.

4. Наемане на минимум 24 лица от целевата група на длъжности , съгласно НКПД-2011 – 6113-1003 Озеленител за период до 6 месеца.

5.Публичност

6.Управление на проекта

Планирани резултати (Основни Индикатори):

  • Неактивни участници от 15 до 29 г. вкл., неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа – 24 лица
  • Неактивни участници от 15 до 29 г. извън обучение или образование, включени в идентифициране – 30 лица